ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      การดำเนินงานของอบต.
      การจัดการความรู้
      คำสั่ง อบต. /ประกาศ
      การดำเนินงานของส่วนสวัสดิการสังคม
      ลดโลกร้อน
      การดำเนินงานของสำนักปลัด
      การดำเนินงานของส่วนการคลัง
      การดำเนินงานของส่วนโยธา
      การดำเนินงานของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      การดำเนินงานของส่วนการเกษตร
      หน่วยการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่าเยี่ยม
      วารสาร อบต.ท่าเยี่ยม
      กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม
      รวมหนังสือสั่งการ โบนัส
      การขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท.
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ การป้องกันไข้เลือดออก ] 
       http://health.sanook.com/445/
   ทำรายการเมื่อ: 09-กค.-09at 10:44
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ม.6   [ 8/1/2559 10:35:59 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ม.5   [ 8/1/2559 10:33:10 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกสืโครงการก่อสร้างศุนย์พัฒนาเด็กเล็กครั้งที่2   [ 8/1/2559 10:30:21 ]
ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   [ 11/12/2558 14:36:35 ]
ราคากลาง อาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2559   [ 16/11/2558 9:36:51 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างประตูควบคุมน้ำท่อลอดเหลี่ยมจำนวน4โครงการครั้งที่2   [ 21/7/2558 9:06:46 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(แบบปปช)ครั้งที่2.1   [ 25/6/2558 12:06:52 ]
     
 

 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม
อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร