"
      ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      การดำเนินงานของอบต.
      การจัดการความรู้
      คำสั่ง อบต. /ประกาศ
      การดำเนินงานของส่วนสวัสดิการสังคม
      ลดโลกร้อน
      การดำเนินงานของสำนักปลัด
      การดำเนินงานของส่วนการคลัง
      การดำเนินงานของส่วนโยธา
      การดำเนินงานของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      การดำเนินงานของส่วนการเกษตร
      หน่วยการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่าเยี่ยม
      วารสาร อบต.ท่าเยี่ยม
      กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม
      รวมหนังสือสั่งการ โบนัส
      การขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท.
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ การป้องกันไข้เลือดออก ] 
       http://dhf.ddc.moph.go.th/
   ทำรายการเมื่อ: 09-กค.-09at 10:44
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2557   [ 3/1/2557 11:27:26 ]
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2556   [ 10/1/2556 11:24:53 ]
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๔   [ 16/12/2553 13:02:06 ]
ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา ประกวดราคา   [ 9/9/2553 10:02:18 ]
คู่มือประชาชน (รู้เท่าทันเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009)   [ 9/7/2552 10:47:23 ]
รับโอน (ย้าย)/บรรจุใหม่ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น   [ 9/7/2552 10:45:06 ]
ขั้นตอนการยื่นขอสอบการศึกษาอิสระ   [ 9/7/2552 10:44:39 ]
     
 

 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม
อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร